نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دفتـر تهـران 

 

خیابان شهید مفتح-نرسیده به دروازه دولت- شماره 49 -دانشگاه خوارزمی - ساختمان اداری طبقه یازدهم- دفتر مدیریت امور عمومی، تلفکس : 88848942 - 021

 

دفتـرکـرج:

بلوار شهید بهشتی -میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی -ساختمان اداری -طبقه دوم -دفتر مدیریت امور عمومی،   تلفکس : 34553374 - 026