مدیریت امور عمومی- معرفی معاون مدیر
معرفی معاون مدیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/5 | 
 
  حسن جمشیدی
معاون مدیرامورعمومی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور عمومی:
http://khu.ac.ir/find-14.29059.71559.fa.html
برگشت به اصل مطلب